بنده با توجه به شغل معلمی که دارم با نرم افزارهای تولید محتوا از نظیر inshotو cap cut و picsart آشنایی کامل دارم ،توانایی لازم برای تولید محتوا ،برنامه ریزی ،پاسخگویی دایرکت و ثبت سفارش را دارم