من مهندس صنایع با بیش از۲۰سال سابقه مهندسی ومدیریتی هستم