جویای کار، مسئولیت پذیر ،منظم وپیگیر،دارای روابط عمومی وپایبند به اخلاق حرفه ای