سمیه سخاوتی پور۳۴ساله.دوره دیدوگرام کامل آموزش دیدم .منظم.دلسوز.متعهدبه انجام کارم.دقیق وفعال