توانایی در تایپ با سرعت ، روابط عمومی بالا، منظم و دقیق در انجام امور،