توانایی در تبلیغ و ارائه خدمات وصحبت کردن در مورد آنها
ارتباط عمومی بالا و توانایی برخورد عالی با هر نوع رفتار قشر جامعه
قدرت خلاقیت در محتوا واستوری و هر موضوعی