باسلام سهیلاهستم ادمین انستگرام،پاسخگودایرکت📥وکامنت پیج 💌شما..
بااحترام کامل ودرسریعترین زمان ممکن 📞
متعهدبه کارومسولیت پذیر
دارای روابط عموی بالا
پیگیرسفارش ونارضایتی مشتری ازتحویل به موقع محصول

باخیلی ازپیجهاهمکاری داشتم،راه کارهای رشدپیج روبه خوبی می شناسم،مهارت های فروشندگی وارتباطی خوبی دارم،توانایی کارباابزارهاواپلیکشن های مختلفی مث پیکس ارت،وی ان،کپ کات،اینشات،ولو،لایت روم و…رودارم
ونمونه کارهای خیلی جالب وزیبایی باشون انجام دادم درزمینه ی تبلیغ ازکارخودم که درزمینه ی لش ارت وزیبایی هست،توانایی فروش وافزایش تعدادفالوورهای پیج های مختلف روهم داشتم