من سودام همکاری با پیجی نداشتم اولین بارمه ولی دوس یادم بگیرم و درآمد داشته باشم ازش