تو کارم منظم هستم همه چیرو به موقع انجام میدم به خوبی مذاکره میکنم سابقه کاری دارم دایرکتر دوتا پیج هم هستم