سلام.سپیده نورا هستم .
دوره حرفه ای دیدوگرام رو گذرانده ام.
روابط عمومی خوب برای ارتباط با مشتری
امیدوارم کنارهمکاری باهم بهترینهارو تجربه کنیم