بادقت وحوصله هستم میتونم به تمامیه دایرکت هاجواب بدم.ثبت سفارش کنم.وذهن فعالی برای سناریو نویسی دارم دست به قلمم