تهیه استوری و پست و راه اندازی اینستاگرام تدریس خصوصی برتر
جذب دانش آموزان و دبیران جهت تدریس خصوصی
هراستوری ۳۰۰هزارتومان و هر پست ۳۰۰هزارتوملن