فن بیان با سید سخن
مدرسه سخن گلستان
مجتمع فنی تهران
مرکز جهاد دانشگاهی