اولویت تمیزی کار و با هیچ پیجی در حال حاضر همکاری نکردم