سلام راسیتش تازه کارم ولی به خودم اونقدری اعتماد دارم که واقعا هرکی منو انتخاب کنه سربلندش میکنم