شایستە فیضی هستم خانەدار دارای دو فرزند
کاردانی کامپیوتر . من سابقەی کار ندارم اما این پتانسیل را دارم کە بتوانم در این تخصص ها کە خدمتتان عرض کردم موفق باشم . میتوانم ارتباط کلامی قوی با مخاطب برقرار کنم . در جوابدهی ها با کمال صبر و ارامش پاسخگو باشم . من بعنوان یک شاگرد و مبتدی اینجا هستم کە از اموزش های شما عزیزان بهرەمند شوم