با پیجی همکاری نداشتم اما اگه کاری بهم محول بشه دقیق و به موقع انجامش میدم