من سابقه کار برای کسی نداشتم
ولی پیجی و درست کرده بودم و خودم محصولاتمو اونجا میفروختم
ولی تسلط کامل به اینستاگرام دارم