مشتری مدار.افزایش فروش .و مسولیت پذیری تمام .و بسیار با حوصله