عکاس و لیدر گردشگری جزیره ی قشم هستم…
دوست دارم ادمینی رو به صورت اصولی یاد بگیرم و در کارم موفق تر بشم…