من ادمین دایرکت و کامنت هستم،
دوره های دیدو گرام رو دیدم،
سابفه کار ندارم،
و میخوام که از طریق دیدوگرام معرفی بشم برای ادمینی دایرکت و کامنت،