همکاری تاکنون نداشتم اما پیج خودم فعال هست لیسانس گیاهپزشکی ارشد زراعت دکتری تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی چون در فضای مجازی فعالم دوست دارم منبع درآمد شود برای اهدافی که درزندگی دنبال میکنم