یادگیری سریع
منظم و مسئولیت پذیر
برقراری ارتباط موثر با افراد