چند ماهی ست و حدودا از آبان ماه در اکانت خودم فعالیت داشتم
آزمون و خطا کردم، متوجه یک سری از الگوریتم های اینستاگرام شدم، از سایت دیدو گرام دوره خریدم و یاد گرفتم