ثبت سفارش ها بصورت منظم
مسئولیت پذیر
با حوصله
برقراری ارتباط با مشتری و رفتار محترمانه