بلاگری و تخصص و مدرک و سابقه کار ۲۰ساله در حسابداری و مدیریت مالی