بسیار خوش برخورد و اجتماعی
کارهای هنری ، نقاشی، رزین، خیاظی سررشته دارم
عکاسی محصول و جواهرات