ادمین پاسخگویی ب دایرکت ب مدت یکماه ۲۰۰۰۰۰۰
ادمین کل اینستاگرام ۳ تا۶ میلیون پذیرفته میشه.