به شما کمک میکنم که پیجتون رشد کنه و بتونید پست ها و استوری های جذابی رو در پیجتون داشته باشید.
منظم، وقت شناس و مسئولیت پذیر، داشتن روحیه کاری تیمی