فوق دیپلم گرافیک ،لیسانس تصویرسازی،آشنایی با نرم افزار ،طراحی پوسترو…