مشتاق به یادگیری متدهای جدید
به شدت پیگیر در امر آموزش و کار