هزینه طراحی پست از ۱۵۰ هزار تومان بسته به طرح مورد نظر
هزینه طراحی استوری از ۱۰۰ هزار تومان
مدیریت کامل توافقی