دارای مدرک کارشناسی
وهمکاری با پیج های ورزشی وغیره