فردی مسئولیت پذیر و متعهد به کار لطفا جهت همکاری پیام دهید