فاطمه جلوداری هستم و با چندین پیج در زمینه دایرکت و کامنت همکاری داشتم