همکار خوب و مسئولیت پذیر

به عنوان یک نیرو همیشه در صحنه میتونم سرموقع به تمامی دایرکت ها و کامنت ها جواب بدم