رشته مهندسی نرم افزار خوندم و اموزش کامل دارم.منظم وخیلی حساس روی مسئولیتی که بهم واگذار شده هستم و با تمام دقت و ب نحوه عالی کارمو انجام میدم.و با استادای دیدگرام دوره کامل دیده ام و تجربه انجام کاری در پیج خودم و کمک ب پی دوستان رو داشته ام