من گوینده رادیو هستم و تدوین ویدیو حرفه ای بلدم
عکاسی و ساخت لوگو هم بلدم همچنین در ثبت سفارش خیلی ماهرم
در هرصورت هرکاری ازم بر میاد