۴سال سابقه اینستاگرامی ،دایرکت و کامنت و ثبت سفارش
زیر نظر شرکت دیدوگرام اموزش کامل دیدم
از همکاری با من پشیمون نمیشی