طراحی استوری و پست
کپشن نویسی و هشتگ گذاری مرتبط
هزینه تعداد استوری و پست متفاوت هست