ادمینی اینستا تا حدودی یکی از زیر شاخه های رشته ای منه(گرافیک کامپیوتر)