انتظارات شفاف کارفرما برایم مهم است .
ترجیحم دورکاری و به صورت پاره وقت است.