با کار های کامپیوتری و اپلیکیشن های ادیت اشناییت دارم و با پیج عسل همکاری داشتم