تازه شروع ب فعالیت کردم
تبلیغات و سناریو و ادمینی و دایرکت و کامنت رو میتونم انجام بدم
بلاگری و‌ تبلیغ پست و محتوا کنم