من با برنامه ریزی قابلیت هندل کردن ورسیدگی به موقع وسریع به دایرکتها وکامنتها ی شما عزیزان رو دارم.