من تمام وقت گوشی دستم هست و توانایی جواب دادن سریع به کامنت رو دارم