راحله طریقی هستم فوق لیسانس کشاورزی ، گلخانه دار و زمان کافی برای کار دوم دارم ،