من کاربااینستگرام وادمینی روبه خوبی آموزش دیدم ومیتونم باپیج های زیادی کارکنم