من ادمین پیج سالن زیبایی و ناخن بودم ، به شدت حساسم روی به روز بودن و وایرال شدن ، زیبایی پیج و تعامل و ارتباط خوب با فالور و مخاطب . فکر کنم میتونیم همکاری خوبی داشته باشیم و خوب دوره ی کامل ادمینی دیدو گرام رو هم دیدم