■ ادمین دایرکت و کامنت
■ ادمین ثبت سفارش
■ متعهد و مسئولیت پذیر
■ پاسخ دهی سریع
■ روابط عمومی خوب
■ در صورت تمایل به همکاری تماس بگیرید.